SITAB

Strukovno
udruženje
taksi
preduzetnika

Registrujte se

Reprezentativnost

Република Србија МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Датум: 30.04.2012. године Београд, Немањина 22-26 07-00-00369/2012-15
СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ ТАКСИ ПРЕДУЗЕТНИКА НОВОГ САДА "СИТАНС"
НОВИ САД ул. Ђopђa Рајковиhа бр. 30

Поштовани,
Поводом вашег захтева за приступ информацијама од јавног значаја број: 07-00-000369/2012-15, у којем сте тражили да вам доставимо информацију да ли је репрезентативан Синдикат такси возача и аутопревозника "Независност", са седиштем у Београду, ул. Нушићева бр. 4/V и да вас обавестимо да ли предузетници могу да оснивају синдикат и да буду чланови истог, као и да ли синдикат као организација запослених може да заступа предузетнике, обавештавамо вас следеће:

Уверењем Министарства за рад, борачка и социј ална питања број : 1 10-00- 574/1996-02 од 12.07.1996. године, у регистар је уписан Синдикат такси возача и аутопревозника "Независност", са седиштем у Београду, ул. Нушићева бр. 4/V, под редним бројем 12354. У складу са прописима који су били на снази у моменту уписа наведеног синдиката, у регистар се ниј е уписивало лице овлашћено за заступање и представљање синдиката.

Након тога није било промене за наведени синдикат нити је исти брисан из регистра.

Обавештавамо вас и да се у складу са Правилником о упису синдиката у регистар ("Службени гласник РС' бр.50/2005, 10/2010), који је ступио на снаrу дана 10.03.2010. године, у регистар не уписује лице овлашћено за заступање и представљање синдиката, већ се на основу акта синдиката или синдиката основаног за територију Републике за синдикат који је члан тог синдиката, у складу са статутом или другим општим актом синдиката утврђује ко се сматра лицем овлашћеним за заступање и представљање.

Према подацима којима располаже ово министарство, Синдикат такси возача и аутопревозника "Независност", није репрезентативан.

Што се тиче дела захтева који се односи на достављање информације да ли предузетници могу да оснивају синдикат и да буду чланови истог, као и да ли синдикат као организација запослених може да заступа предузетнике, обавештавамо вас следеће:

Члан 6. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр.24/05, 61/05 и 54/09), прописуј е да ј е синдикат самостална, демократска и независна организациј а запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалник, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

Закон о раду, у члану 5. став 1. прописује да је запослени у смислу овог закона, физичко лице које је у радном односу код послодавца.

Члан 5. став 2. истог закона прописује да послодавац, у смислу овог закона, ј есте домаће, односно страно правно или физичко лице кој е запошљава, односно радно ангажуј е, ј едно или више лица.

Према томе, предузетник се може сматрати послодавцем у смислу члана 5. Закона о раду, ако запошљава ј едно или више лица, а не може се сматрати запосленим и оснивати синдикат. Међутим, синдикат могу основати запослени код предузетника.

С поштовањем,

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО
ЗАХТЕВИМА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Јелена Котевић